Ankara’ya Mehmet Akif’in yeni bir heykeli yapılıyor

3 01 2008

2007-12-28 Hürriyet – DOGAN HIZLAN

KÜLTÜR ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ile pazartesi akþamý Mehmet Akif Ersoy ’un ölümünün 71. yýlýnda bu iyi þairden söz ettik.

Günay , Ersoy ’u iyi okumuþ, onun þiiri, toplumsal yaþamýmýzdaki yeri konusunda doðru saptamalarý var.Mehmet Akif Ersoy konusunda bakanlýðýn yaptýðý çalýþmalarý anlattý.

Ankara ’da Tacettin Dergáhý ’nýn yanýnda bir evde Mehmet Akif Ersoy uzun süre yaþadý, Ýstiklal Marþý ’ný da o mekánda yazmýþ.

Söylenildiðine göre, Ankara ’ya milletvekilleri geldiðinde ev sýkýntýsý baþ göstermiþ , Ersoy ’a da bu dergáhýn þeyhinin evi verilmiþ.

Bahçesinde bir büst var, bir de taþ üstüne yazýlmýþ Ýstiklal Marþý .

Ýçinde kitaplar, kiþisel eþyasý. Ancak 1973 yýlýnda yapýlan restorasyon aslýna uygun bir çalýþma koyamamýþ ortaya.

Bakan, þimdi orayý yeniden düzenletiyor, özgün kimliðine uygun bir restorasyon yapýlacak. Çünkü bazý eþya orada bulunsun diye getirilmiþ. Yalnýz binalar deðil çevresi de yeniden yapýlandýrýlýyor.

Þimdi orasý Hacettepe Üniversitesi ’ne baðlý, yeni statüsünde üniversiteye kalýp kalmayacaðýný bilmiyorum ama sanýrým oranýn bakýmýný Altýndað Belediyesi üstlenecek.

Ayýca Mehmet Akif Ersoy ’un, bu mekánýn dýþýnda baþka bir semte yeni bir heykeli yapýlacak.

Benim yazar evleri konusunda yazdýklarýmý anýmsayanlar, bu giriþimi ne kadar yürekten desteklediðimi tahmin edebilirler.

* * *

DÜN Edirnekapý Þehitliði ’ndeki mezarý baþýnda bir anma töreni yapýlmýþ.

Ýki önemli eserin, Ýstiklal Marþý ile Çanakkale Þehitlerine ’nin þairini ne kadar tanýyoruz.

Eserinin derinliklerine inebildik mi? Dil ve þiir konusunda söylediklerini kaçýmýz biliyor? Ýslamiyet ’i algýlayýþý konusundaki bilgimiz yeterli mi?

Ne yazýk ki büyük þairlerin fanatikleri oluyor, onlar da kendi dünya görüþleri doðrultusunda onu tanýyor ve tanýtýyorlar.

Akif ’in de durumunun farklý olduðu kanýsýnda deðilim.

Fanatiklerin sevgisi o kiþileri yanlýþ ve tek taraflý tanýtýr.

Valiliklerin, belediyelerin yayýnlarýnýn iþlevi konusunu da sýk sýk gündeme getiriyorum.

Ordu Valiliði ’nin yayýnladýðý kitaplarý sevgili dostum Oktay Ekþi bana getirdi. Doðrusu Ordu Valisi Dr . Said Vakkas Gözlügöl ’ün bu dengeli ve Türkiye ’nin beklediði anlayýþý temsil eden yayýn politikasýný, seçimini takdir ettim.

Cumhuriyetin 83. yýlý armaðaný olarak Kemal Bek’in hazýrladýðý Kemal Atatürk ’ün Nutuk ’unu yayýmlamýþlar, Cumhuriyetin 84. yýlý armaðaný olarak da Kemal Bek’in hazýrladýðý Mehmet Akif Ersoy ’un Safahat ’ýný armaðan etmiþler.

* * *

ÝKÝSÝ de mutlaka okunmalý. Türkiye ’yi, tarihimizi, insanýmýzý anlamak için iki temel kitap.

Valiliklerin, belediyelerin bu anlayýþý yansýtan yayýn yapmalarýný dilerim.

2007-12-28 01:27:41 Hürriyet – DOGAN HIZLAN

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: