Kültür Bakanı, Nâzım heykeli için İstanbul`da bir belediye arıyor

19 02 2008

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara`da duran bakanlığın elindeki Nâzım Hikmet heykelini kendi elleriyle İstanbul`a dikeceğini, ama istekli belediye olmadığını söyledi

ER­KAN AK­TUĞ (Arşivi )

İS­TAN­BUL – Ön­ce ­ki ak­şam Ha­ber ­türk`te ek­ra ­na ge­len Me­lih Me­riç `in sun­du ­ğu Ba ­sın Ku ­lü­bü prog­ra ­mın ­da ga­ze ­te­ci ­le­rin so­ru ­la­rı­nı ya­nıt ­la­yan Kül­tür Ba ­ka­nı Er­tuğ ­rul ­nay, İs­tan­bul `da Bo ­ğaz`a na­zır bir Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li dik­tir­me ha­ya­li ol­du ­ğu ­nu, is­te­yen bir be ­le­di­ye olur­sa ba­kan­lı­ğın elin­de­ki Na­zım hey­ke­li­ni ken­di eliy­le ge­ti­rip İs­tan­bul `a di­ke­bi­le­ce ­ği ­ni söy­le­di.

Ba ­kan ­nay, Şa ­hin Al ­pay`ın `Nâ­zım `ın me­za­rı­nı Tür­ki­ye`ye ge­tir­me­yi is­ti­yor mu­su­nuz?` so ­ru ­su­na şu ya­nı­tı ver­di: “Nâ­zım 1963`te öl­ . So ­ğuk Sa ­vaş `ın bit­ti­ği 1990`lar­dan be­ri bu ko ­nu ko­nu­şu­lu­yor , on­dan ön­ce adı­nı bi­le an­mak teh­li­ke­liy­di. Ben Nâ­zım `ın (Ana­do ­lu`da bir çı ­nar ağa­ ­nın al­tı­na gö­mül­mek is­te­di­ği ) va ­si­ye­ti­ni, mem ­le­ket has­re­tiy­le ya­nıp tu­tu ­şan şi­ir ­le­ri­ni bi­li­yo ­rum . 90`lar­dan be­ri ko­nu­şu­lu­yor ama boş laf. Bu ko­nu­da ne ya­pıl­mış di­ye bak­tım hiç­bir res­mi gi­ri­şim , adım yok. Nâ­zım Hik ­met Vak­ `yla ve ai ­le­nin do­lay ­lı ya­kın­la­rıy­la ko­nuş ­tum. Ba ­na do­lay ­lı ola­rak ak­ta­rı­lan en son bil­gi oğ­lu­nun böy­le bir şe ­ye sı­cak bak­ma ­dı­ğı yö­nün­de. So ­mut bir ge ­liş ­me ol­ma ­dan ko­nu­şul ­muş bu­ ­ne ka­dar.”

Nâ­zım `ın “Bir va­pur ge­çer Var­na önün­den/ Uy Ka­ra ­de­niz`in gü­müş tel­le­ri/ Bir va­pur ge­çer Bo ­ğaz`a doğ­ru / Nâ­zım usul­ca ­cık ok­şar va­pu ­ru / ya­nar el­le­ri” şi­iri ­nin içi­ni yak­tı­ğı ­nı, bu ka­dar va­tan has­re­tiy­le ya­zıl­mış bir şii ­rin dün­ya­da ol­ma ­dı­ğı ­nı vur­gu ­la­yan ba­kan ­nay, “Ben­ce İs­tan­bul `a Bo ­ğaz`a na­zır bir Nâ­zım hey­ke­li ya­kı­şır . Ge ­çen ­ler­de (Ra ­di­kal ya­za­rı) Hak­kı Dev­rim Nâ­zım `ın `Ben bir ce ­viz ağa­ ­yım Gül ­ha­ne Par ­kı`nda` şi­iri ­ni ha­tır­la­ta­rak ora­ya da­ha çok ya­kı­şa ­ca ­ğı ­nı yaz­dı. O da içi­mi cız et­tir­di. Ben­ce ora­ya da ya­kı­şır . İs­tan­bul `da bir be ­le­di­ye ta­lip olur­sa , iyi bir yer be­lir ­ler­sek ­zel Sa ­nat ­lar`da eli­miz­de gü­zel bir Nâzım hey­ke­li var, ge ­ti­rir ben ken­di el­le­rim ­le ko­ya­rım . Böy­le bir ha­zır­lı­ğı ­mız var” di­ye ko­nuş ­tu .

Şiş ­li ve Ka­dı­köy ne ol­du ?

İs­tan­bul `da bü­yük­şe ­hir da­hil bir­çok be­le­di­ye AKP `nin elin­dey­ken, kül­tür ba­ka­nı bir be ­le­di­ye mi bu­la­mı­yor ? Söz ko­nu­su Nâ­zım Hik ­met olun­ca , iş­ler zor­la­şı­yor . Nâzım Hik ­met `in 100. do ­ğum yıl­ ­nü­mü olan 2002 yı­lın­da CHP `li Şiş ­li Be ­le­di­ye­si ile Kül­tür Ba ­kan­lı­ğı iş­bir­li­ğiy ­le hey­kel­traş Tan­kut Ök ­tem `e bir Nâ­zım hey­ke­li yap­tı­rıl­mış­tı. An­cak ne ol­duy ­sa son an­da dö­ne­min İz ­mir ­li kül­tür ba­ka­nı Su­at Çağ ­la­yan `Şiş ­li`den hey­ke­lin alın­ma ­sı yö­nün­de bir is­tek gel­me­me­si­ni` ge ­rek­çe gös­te­re­rek hey­ke­lin İz ­mir `e di­kil­me­si­ni sağ­la­mış­tı.

Ay­rı­ca , 2002 yı­lın­da CHP `li Ka ­dı­köy Be ­le­di­ye­si de ün­lü hey­kel­traş Rah­mi Ak­sun ­gur `a si­pa ­riş et­ti­ği Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li için ba ­ğış kam­pan ­ya­sı baş­lat ­mış ve hey­ke­lin Ba ­ha­ri­ye Cad ­de­si`nde­ki Mo ­da ha­vu ­zu ­nun bu­lun­du ­ğu ala­na di­ki­le­ce ­ği ­ni açık­la­mış­tı. Sonra Bahariye `den tramvay geçti, hey­kel­den hâlâ bir ses yok.

­nay`ın “ ­zel Sa ­nat ­lar`da eli­miz­de var” de­di­ği Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li, es­ki kül­tür ba­kan­la­rın­dan Fik­ri Sağ­lar ta­ra ­fın ­dan Azer ­bay ­can­lı Sa ­it Rüs ­tem `e yap­tı­rıl­mış­tı. Rüs ­tem `in hey­ke­li An­ka­ra `da Atatürk Kül­tür Merke­zi ala­nın­da bu­lu­nu­yor .

Kül­tür Ba ­ka­nı, İs­tan­bul `da Nâ­zım hey­ke­li­ne ta­lip bir be ­le­di­ye arı­yor , du ­yan, il ­gi ­le­nen var

Reklamlar

İşlemler

Bilgi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s
%d blogcu bunu beğendi: