Dikmen’e yeni bir Çetin Emeç Anıtı yapılıyor

4 03 2008

İstanbul’da 7 Mart 1990’da uğradığı suikast sonucu yaşamını kaybeden Hürriyet’in eski Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç anısına Ankara’da yapılan heykel, alkollü sürücünün otomobiliyle çarpması sonucu yıkılmıştı.

Dikmen’deki Çetin Emeç Bulvarı’ndaki alt geçitten 06 TYE 04 plakalı araç, kontrolünü kaybederek, iki şeridin ortasında yer alan heykele çarpmış, kaza sonucu heykel paramparça olmuştu.

Bu olayın üzerinden 7 aya yakın süre geçti. Sonunda anıtın yenisi Dikmen’de bulunan Çetin Emeç Bulvarına yapılıyor.

NOT: Resimde yapılacak anıtın minyatürü görülmektedir (Kırmızı ile işaretli)
Haber:Bekir KILIÇ(PUSU)(Sendeyolla.com)

Yazının devamını oku »

Reklamlar
Rehberler eski heykele karşı

23 02 2008

Seyit Onbaşı`nın iki yıl önce değiştirilen, mermiyi kucağında taşıyan heykeli, heykeltraşın ailesinin isteği üzerine tekrar eski yerine konacak.

ÇANAKKALEÇanakkale savaşlarının sembol isimlerinden Seyit Onbaşı `nın iki yıl önce değiştirilen, mermiyi kucağında taşıyan heykeli, heykeltraşın ailesinin isteği üzerine tekrar eski yerine konacak.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı içindeki Kilitbahir köyünde Mecidiye Tabyası önünde bulunan ve mermiyi Seyit Onbaşı `nın kucağında gösteren heykel, yerel tarihçilerin itirazları sonrası iki yıl önceki 18 Mart törenlerinde mermiyi sırtında taşıyan heykelle değiştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değiştirilen heykellerden eskisi, o tarihte Bakanlık Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bahçesine konulmuştu.

Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı `ndan alınan, mermiyi kucağında gösteren heykeli yapan ve bir süre önce yaşamını yitiren Hüseyin Anka`nın ailesi, heykelin eski yerine götürülmesi için yetkililere başvurdu. Başvuruyu değerlendiren bakanlık yetkililerinin olumlu cevap verdiği bildirildi. Yetkililer, eski heykelin yerine konulmasının ardından mermiyi sırtında taşıyan ve halen ziyarete açık olan yeni Seyit Onbaşı heykelinin ise Mecidiye Tabyası `nda sergileneceğini belirtti.

Bu durum karşısında şaşkına döndüklerini söyleyen bölgedeki yerel rehberlerden araştırmacı yazar Mehmet İhsan Gençcan, “Eski heykel yapıldığında, yerel rehberler olarak karşı çıktık. Heykelin yanlış tasvir edildiğini söyledik. Bu hata, iki yıl önce gecikmeli de olsa telafi edildi. Bölgeye gelen ve müzeleri gezenler, Seyit Onbaşı `nın mermiyi sırtında kaldırdığını gösteren orijinal fotoğrafı görüyor, heykeli gördüklerinde ise kafaları karışıyordu. Eski heykel yerine konulduğunda aynı kafa karışıklığı devam edecek” dedi.

Kültür Bakanı, Nâzım heykeli için İstanbul`da bir belediye arıyor

19 02 2008

Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara`da duran bakanlığın elindeki Nâzım Hikmet heykelini kendi elleriyle İstanbul`a dikeceğini, ama istekli belediye olmadığını söyledi

ER­KAN AK­TUĞ (Arşivi )

İS­TAN­BUL – Ön­ce ­ki ak­şam Ha­ber ­türk`te ek­ra ­na ge­len Me­lih Me­riç `in sun­du ­ğu Ba ­sın Ku ­lü­bü prog­ra ­mın ­da ga­ze ­te­ci ­le­rin so­ru ­la­rı­nı ya­nıt ­la­yan Kül­tür Ba ­ka­nı Er­tuğ ­rul ­nay, İs­tan­bul `da Bo ­ğaz`a na­zır bir Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li dik­tir­me ha­ya­li ol­du ­ğu ­nu, is­te­yen bir be ­le­di­ye olur­sa ba­kan­lı­ğın elin­de­ki Na­zım hey­ke­li­ni ken­di eliy­le ge­ti­rip İs­tan­bul `a di­ke­bi­le­ce ­ği ­ni söy­le­di.

Ba ­kan ­nay, Şa ­hin Al ­pay`ın `Nâ­zım `ın me­za­rı­nı Tür­ki­ye`ye ge­tir­me­yi is­ti­yor mu­su­nuz?` so ­ru ­su­na şu ya­nı­tı ver­di: “Nâ­zım 1963`te öl­ . So ­ğuk Sa ­vaş `ın bit­ti­ği 1990`lar­dan be­ri bu ko ­nu ko­nu­şu­lu­yor , on­dan ön­ce adı­nı bi­le an­mak teh­li­ke­liy­di. Ben Nâ­zım `ın (Ana­do ­lu`da bir çı ­nar ağa­ ­nın al­tı­na gö­mül­mek is­te­di­ği ) va ­si­ye­ti­ni, mem ­le­ket has­re­tiy­le ya­nıp tu­tu ­şan şi­ir ­le­ri­ni bi­li­yo ­rum . 90`lar­dan be­ri ko­nu­şu­lu­yor ama boş laf. Bu ko­nu­da ne ya­pıl­mış di­ye bak­tım hiç­bir res­mi gi­ri­şim , adım yok. Nâ­zım Hik ­met Vak­ `yla ve ai ­le­nin do­lay ­lı ya­kın­la­rıy­la ko­nuş ­tum. Ba ­na do­lay ­lı ola­rak ak­ta­rı­lan en son bil­gi oğ­lu­nun böy­le bir şe ­ye sı­cak bak­ma ­dı­ğı yö­nün­de. So ­mut bir ge ­liş ­me ol­ma ­dan ko­nu­şul ­muş bu­ ­ne ka­dar.”

Nâ­zım `ın “Bir va­pur ge­çer Var­na önün­den/ Uy Ka­ra ­de­niz`in gü­müş tel­le­ri/ Bir va­pur ge­çer Bo ­ğaz`a doğ­ru / Nâ­zım usul­ca ­cık ok­şar va­pu ­ru / ya­nar el­le­ri” şi­iri ­nin içi­ni yak­tı­ğı ­nı, bu ka­dar va­tan has­re­tiy­le ya­zıl­mış bir şii ­rin dün­ya­da ol­ma ­dı­ğı ­nı vur­gu ­la­yan ba­kan ­nay, “Ben­ce İs­tan­bul `a Bo ­ğaz`a na­zır bir Nâ­zım hey­ke­li ya­kı­şır . Ge ­çen ­ler­de (Ra ­di­kal ya­za­rı) Hak­kı Dev­rim Nâ­zım `ın `Ben bir ce ­viz ağa­ ­yım Gül ­ha­ne Par ­kı`nda` şi­iri ­ni ha­tır­la­ta­rak ora­ya da­ha çok ya­kı­şa ­ca ­ğı ­nı yaz­dı. O da içi­mi cız et­tir­di. Ben­ce ora­ya da ya­kı­şır . İs­tan­bul `da bir be ­le­di­ye ta­lip olur­sa , iyi bir yer be­lir ­ler­sek ­zel Sa ­nat ­lar`da eli­miz­de gü­zel bir Nâzım hey­ke­li var, ge ­ti­rir ben ken­di el­le­rim ­le ko­ya­rım . Böy­le bir ha­zır­lı­ğı ­mız var” di­ye ko­nuş ­tu .

Şiş ­li ve Ka­dı­köy ne ol­du ?

İs­tan­bul `da bü­yük­şe ­hir da­hil bir­çok be­le­di­ye AKP `nin elin­dey­ken, kül­tür ba­ka­nı bir be ­le­di­ye mi bu­la­mı­yor ? Söz ko­nu­su Nâ­zım Hik ­met olun­ca , iş­ler zor­la­şı­yor . Nâzım Hik ­met `in 100. do ­ğum yıl­ ­nü­mü olan 2002 yı­lın­da CHP `li Şiş ­li Be ­le­di­ye­si ile Kül­tür Ba ­kan­lı­ğı iş­bir­li­ğiy ­le hey­kel­traş Tan­kut Ök ­tem `e bir Nâ­zım hey­ke­li yap­tı­rıl­mış­tı. An­cak ne ol­duy ­sa son an­da dö­ne­min İz ­mir ­li kül­tür ba­ka­nı Su­at Çağ ­la­yan `Şiş ­li`den hey­ke­lin alın­ma ­sı yö­nün­de bir is­tek gel­me­me­si­ni` ge ­rek­çe gös­te­re­rek hey­ke­lin İz ­mir `e di­kil­me­si­ni sağ­la­mış­tı.

Ay­rı­ca , 2002 yı­lın­da CHP `li Ka ­dı­köy Be ­le­di­ye­si de ün­lü hey­kel­traş Rah­mi Ak­sun ­gur `a si­pa ­riş et­ti­ği Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li için ba ­ğış kam­pan ­ya­sı baş­lat ­mış ve hey­ke­lin Ba ­ha­ri­ye Cad ­de­si`nde­ki Mo ­da ha­vu ­zu ­nun bu­lun­du ­ğu ala­na di­ki­le­ce ­ği ­ni açık­la­mış­tı. Sonra Bahariye `den tramvay geçti, hey­kel­den hâlâ bir ses yok.

­nay`ın “ ­zel Sa ­nat ­lar`da eli­miz­de var” de­di­ği Nâ­zım Hik ­met hey­ke­li, es­ki kül­tür ba­kan­la­rın­dan Fik­ri Sağ­lar ta­ra ­fın ­dan Azer ­bay ­can­lı Sa ­it Rüs ­tem `e yap­tı­rıl­mış­tı. Rüs ­tem `in hey­ke­li An­ka­ra `da Atatürk Kül­tür Merke­zi ala­nın­da bu­lu­nu­yor .

Kül­tür Ba ­ka­nı, İs­tan­bul `da Nâ­zım hey­ke­li­ne ta­lip bir be ­le­di­ye arı­yor , du ­yan, il ­gi ­le­nen var

Ankara’da İsmail Cem parkı ve büstü açıldı

18 02 2008

Çankaya Belediyesi tarafından OR-AN’da hazırlanan İsmail Cem Parkı ve Kültürevi, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal tarafından açıldı.

Açılış için düzenlenen programa İsmail Cem’in eşi Elçin Cem, oğlu Kerim Cem, Çankaya Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz’ın yanı sıra bir çok politikacı ve bürokrat katıldı.

Baykal ve Eryılmaz’ın kısa bir konuşma yaptığı törende, İsmail Cem’i anlatan heykelin açılışını da Baykal ve Cem Ailesi yaptı.

Ankara’ya yeni bir heykel : Hayat ve zaman Tunalı Hilmi’de

15 02 2008

Hayat ve zaman Tunalı Hilmi’deİş kadını Betül Akman’ın girişimleriyle, heykeltıraş Cem Sağbil tarafından yapılan, “Hayat ve Zaman” isimli heykel, Ramada Otel’in bahçesinde düzenlenen açılışla, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçının iki yıllık çalışması sonucu bronzdan yapılan heykelin açılışına çok sayıda başkentli sanatseverle birlikte, Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün ve İl Turizm Müdürü Doğan Acar da katıldı.

Yazının devamını oku »

Heykel Çankaya Belediyesi’nde çıktı

29 01 2008
  29 Ocak 2008
 
Arda AKIN/ANKARA
 
Heykel Çankaya Belediyesi'nde çıktı

Venezüella’nın halk kahramanı General Francisco De Miranda’nın Ankara’da bir parka dikilen 500 kilo ağırlığındaki bronz heykelinin çalınmadığı, Çankaya Belediyesi ekiplerince bakıma alındığı ortaya çıktı. Heykelin cuma akşamından itibaren kaidesi üzerinde bulunamaması üzerine Venezuela Büyükelçiliği ve heykeltıraş Filinta Önal, heykelin bulunması için polise başvurmuştu.

Heykelin kaybolduğu haberinin Hürriyet’te yer alması üzerine Çankaya Belediyesi, Miranda heykelinin kendi atölyelerinde olduğunu açıkladı. Belediye Başkanı Muzaffer Eryılmaz, heykelin zarar görmesi nedeniyle atölyelerine alındığını belirterek şöyle konuştu:

“Miranda heykeli, bulunduğu parktan çalınmak istenmiş. Yerinden sökülmüş, ancak ağırlığından dolayı çalınamadığı için tahrip edilerek yine parka bırakılmış. Bölgede bulunan personelimiz heykeli bulunca belediyeye getirdi. Heykeli, eski haline getirip yeniden kaidesine koyacağız.”

Heykeltıraş Filinta Önal ise, “Eğer heykel çalınırken zarar görmüşse ve belediyenin atölyesine kaldırılıyorsa büyükelçiliğe ve bana bilgi verilmeliydi. Çünkü onun tadilatını üstlenecek kişi yine heykeltraşıdır” dedi.

Ankara’da bir heykel hırsızlığı daha

28 01 2008

Bir varmış bir yokmuş

28 Ocak 2008
 
Arda AKIN/ANKARA
 
Bir varmış bir yokmuş

Ankara’da, Venezüella’nın jestine karşılık yapılan 500 kiloluk bronz heykel, yok oldu. Karakas’taki Atatürk heykeline karşılık, 2006’da, Çankaya’nın Birlik Mahallesi Parkı’na dikilen ve geçtiğimiz cuma akşamına kadar yerinde olan Venezüella’nın bağımsızlık kahramanı General De Miranda’nın heykeli, cumartesi sabahı yerinde yoktu.

VENEZÜELLA hükümetinin, başkent Karakas’ta yaptırdığı Atatürk heykeli jestine karşılık, Ankara’da bir parka konulan ve bu ülkenin bağımsızlık savaşını başlatan General Francisco De Miranda’nın 500 kilo ağırlığındaki bronz heykeli bir gecede yok oldu. 2002 yılında, Karakas’ta, hükümetin desteği ve Türk Büyükelçiliği’nin katkılarıyla Atatürk heykeli dikildi. Venezüella halkının Türklere karşı sevgisinin simgesi haline gelen heykele karşılık, Ankara’da da, bu ülkenin tarihinin en önemli simgelerinden biri olan Miranda’nın heykelinin bir parka yerleştirilmesine karar verildi.

TÖRENLE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Çankaya Belediyesi’nin de katkılarıyla, 2006’da, şair Ahmet Arif’in oğlu ünlü heykeltraş Filinta Önal’ın yaptığı Miranda’nın 500 kilo ağırlığındaki bronz heykeli Birlik Mahallesi’ndeki bir parka yerleştirildi. Parka adını da veren heykelin açılışına, dönemin Venezüella Dışişleri bakan yardımcısı, büyükelçisi, Türk Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile çok sayıda bürokrat ve siyasetçi katıldı.

HIRSIZLAR EN AZ 3 KİŞİ

Önceki güne kadar parkta kaidesinin üzerinde bulunan bronz heykel, geçen cuma gecesi yokoldu. Durumun /_newsimages/4868837.jpgVenezüella Büyükelçiliği’ne bildirilmesinin ardından heykeltraş Filinta Önal ile elçilik yetkilileri inceleme yapmak üzere parka geldi. Heykelin yerinde olmadığını gören Önal ve elçilik yetkilileri, gözlerine inanamadılar. Önal, yaptığı ilk incelemede, heykelin levyelerle kaidesinden ayrılarak çalındığını ve hırsızların en az 3-4 kişi olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRDILAR

Önal, heykelin daha önce birkaç kez saldırıya uğradığını belirterek, şunları söyledi: “Heykelin maddi değeri hiç önemli değil. Önemli olan Venezüella’ya yapılan saygısızlıktır. Karakas’ta bulunan Atatürk heykeli çalındığında biz neler hissedeceksek, onlar da şu an aynı duyguları hissediyorlar. Sanıyorum levyelerle söküp çalmışlar. Organize bir hırsızlık olayı. Çünkü böyle bir heykeli yerinden sökmek çok zor.”

Miranda kimdir?

SIMON Bolivar’ın öğretmeni olarak tanınan General Francisco de Miranda, ülkesinin bağımsızlık savaşını başlatan ve 1786’da İzmir’den karaya çıkarak, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Latin Amerika’nın kurtuluşu için diplomatik destek isteyen Venezüella tarihinin en önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. Venezüella halkı için büyük önem taşıyan Miranda, diplomat asker olarak biliniyor.